خانه » اجتماعی بودن
زندگی

نکاتی برای عدم ارتباط اجتماعی با سایر افراد

مدیر جوان
چه نکاتی سبب ساز میشود نتوانیم رابطه اجتماعی با سایرافراد برقرار کنیم اکثری از کسانی که در مهارت های اجتماعی خلل دارا‌هستند , مصوبش را در دوران کودکی شان می گردند . در‌این مقاله به بعضی از فاکتورهای مادرزادی و اکتسابی که باعث به ضعف در مهارت های اجتماعی خواهد شد می‌پردازیم . در‌این مقاله برای آسانی از کلمه و واژه “ علت ” مستعمل شده‌است البته این بدین مفهوم نیست که در شرایطی که این علت در شخصی موجود هست حتماً در مهارت های اجتماعی ضعیف است . ذکر این علت ها برای این میباشد تا افرادی که می‌خواهند مهارت های اجتماعی بهتری......