خانه » افراد موفق
زندگی

افراد موفق اینگونه اند

مدیر جوان
نکاتی در امر موفقیت1 . موفقیت اشخاص بیش از آنکه به میزان هوش آنان بستگی داشته باشد به میزان افراد بستگی دارااست .2 . تمامی ما بیش از آنکه متوجه خویش باشیم مال تفکرات پیرامون خویش هستیم پس باید این تفکرات را تقویت کنیم .3 . امرسون می گوید : مردان بزرگ کسانی می باشند که می دانند اندیشه ها بر عالم حکم می رانند .4 . میلتون در فردوس گمشده می گوید : ذهن بر تخت خویش نشسته است و می تواند داخل خویش بهشتی از دوزخ و جهنمی از فردوس بر پا کند .5 . کسانی که خویش را......
زندگی

خصوصیت های اشخاص موفق

مدیر جوان
ما تنی چند از این عادات را برای شما قرار دادیم البته برای بازدید بدون نقص لطفا تصویر را مشاهده فرمایید :شوق و اشتیاق متعددی دارا‌هستندبا مسئولیت و با هدف می باشندطالعه میکنند و بیشتر می‌شنوندریسک می‌نمایندبا مشکلات به خوبی روبرو میشوندفروتن و خاشع میباشند اطلاعاتشان را به اشتراک می گذارندشاد می باشند دیگران را میبخشنددر خصوص ایدهایشان صحبت مینماینداز تغییرات استقبال می کنند...