خانه » جملات الهام بخش
سخن بزرگان

جمله‌ها الهام بخش کوتاه برای زندگی

مدیر جوان
آنچه جالب است سهولت نیست , دشواری نیز نیست , بلکه دشواری وصال به سهولت است … زمانی توبیخ را با تعریف و تمجید پایان می دهید , اشخاص در رابطه خلق و خوی و عملکرد خویش فکر می کنند , خیر خلق و عملکرد شما… دشوار کوشی هیچ زمان کسی را نکشته است , نگرانی از آن است که بشر را از دربین می برد… در حالتی که به عبارتی کاری را انجام دهید که مدام انجام می دادید , به عبارتی سود ای را می‌گیرید که مدام می گرفتید… اشخاص چیره کارهای متعدد انجام نمی دهند , بلکه کارها را......