خانه » جیم کالینز
معرفی کتاب

کتاب از خوب به عالی و معرفی نویسنده آن

مدیر جوان
معرفی کتاب از خوب به عالی کتاب از خوب به عالی با عنون با اهمیت Good to great نوشته جیم کالینز است . کالینز تحت عنوان استادی که سال‌ها به مطالعه شرکت‌های باثبات و عالی پرداخته , امروز در شرکت‌ها و بخش‌های متفاوت اجتماعی به مدیران رهنمود می دهد .......