خانه » خودباوری
زندگی

موفقیت چه چیزی است و آدم موفق کیست؟

مدیر جوان
می دانیم که کلیه چهت نیل به موفقیت به صورت خستگی ناپذیر عملکرد می نمایند البته به آنچه که در آرزویش می‌باشند دست نمی یابند آیا مسیر موفقیت را غلط گزینش کرده اند؟ انگیزه و غرض مشخص و معلوم و روشنی نداشته اند؟ به بضاعت و توان ها و تجهیزات......