خانه » فرصت
سخن بزرگان

جملاتی در مورد غنیمت شمردن فرصت ها

مدیر جوان
زمانِ شما محدود است پس آن را صرف زندگی‌ای که متعلق به فرد دیگری است نکنید. | جمله انگیزشی از : استیو جابز اندیشه‌های صرفاً ذهنی و کلی، منشأ بزرگترین خطاهای بشرند. | جمله انگیزشی از : ژان ژاک روسو هر کس لطف بهار می‌خواهد باید دشواری زمستان را تحمل......