خانه » مثبت اندیشی
زندگی

مثبت فکر کنیم

مدیر جوان
پیروی از این راهکارها , “ مثبت اندیش ” بمانید!۱ – به دنبال چشم‌اندازهای تازه در زندگیتان باشید .۲ – کسانی که شما‌را تشویق و حمایت می نمایند را فراموش نکنید .۳ – اذهان منفی خود را با نوشتن آن ها از خود بدور نمائید .۴ – از خودتان به خاطر موفقیت‌هایتان قدردانی فرمائید .۵ – احساسات عالی و بد خویش را مطرح کنید .۶ – معنای زندگی را در زندگی خودتان پیدا فرمایید .۷ – مدام در ادامه فراگرفتن چیزهای جدید باشید .۸ – برای تفریح خویش برنامه ریزی نمایید .۹ – گه گاه کارهایتان را از منزل دنبال نمائید .۱۰ – به خاطر داشته باشید هر شکستی شروعی برای داشتن چیزهای خوبتر خواهد بود .۱۱ –......