خانه » نکته
زندگی

۱۰ نکته برای رسیدن به خواسته ها در زندگی

مدیر جوان
۱ – بر روی تعهد تمرکز فرمائید نه انگیزه چقدر به هدفتان دارای مسئولیت هستید؟ چقدر برایتان اصلی است و چهت نیل به آن چقدر حاضرید فداکاری کنید؟ در صورتی‌که به طور کامل با مسئولیت باشید , هدف نیز به دنبالش خواهد آمد . ۲− در‌پی علم باشید , خیر نتیجه ها چهت نیل به امید هایتان , در صورتیکه بر روی کشف , بهبود شرایط , کاوش و تجربه متمرکز گردید انگیزه‌ی شما مدام تقویت خواهد شد , البته در صورتی تنها به روی حاصل تمرکز نمائید انگیزه‌ی شما به یک گیسو بند میباشد . به این ترتیب نکته‌ی مهم تمرکز بر روی انگیزه است , خیر مقصد . بدین تصور کنید که در حین مسیر......